تعبیر خواب گوزن

گوزن

دیدن یک گوزن نر در خواب بیانگر هشدار، مردی، جنسیت مردانه و تهاجمی بودن است. اگر دو گوزن دعوا می کنند، بیانگر تهاجم مردانه است. شما تلاش می کنید که بر جایی در زندگی تان سلطه یابید یا تحت کنترل بگیریدش.

مطالب مشابه  تعبیر خواب یک
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!