پیشینه دیدن خواب و رویا در تاریخ

تعبیر خواب از نظر تاریخی به ۳۰۰۰-۴۰۰۰ قبل از میلاد مسیح برمی گردد، زمانی که آنها را روی کتیبه های گلی می نوشتند. تا زمانی که ما قادر به صحبت در مورد خواب هامان بودیم، تحت تاثیر آنها قرار گرفته و تلاش می کردیم آنها را بفهمیم.

در جوامع اولیه، اعضای جامعه، قادر به تمیز قائل شدن بین دنیای خواب و بیداری نبودند. یا اینکه نمی خواستند تمایزی قائل شوند. آنها می دیدند که دنیای خواب، نه تنها ادامه دنیای واقعیت بلکه حتی از آن قوی تر هم هست

در اعصار یونان و رم، به خواب ها با زمینه مذهبی نگاه می کردند. آنها باور داشتند که خواب ها وحی از جانب خدایان و یا از جانب مرگ هستند. مردم آن زمان، به خواب هاشان به عنوان راه حلی نگاه می کردند که چه کار بکنند و یا چه اقدامی انجام دهند. آنها باور دارند که خواب ها هشدار و پیش بینی ای از آینده هستند. حتی معابد خاصی ساخته شده بود که مردم به آنجا می رفتند و آن جا می خوابیدند به امید اینکه پیام یا وحی از طریق خواب هاشان به آنها الهام شود. باورشان به قدرت خواب، آن قدر قوی بود که حتی عملکرد رهبران سیاسی و رهبران ارتش را نیز دیکته می کرد. در واقع، معبران خواب رهبران ارتش را همراهی می کردند تا به آنها در استراتژی جنگ کمک کنند.

فیلسوف یونانی، ارسطو، باور داشت که خواب ها نتیجه ی عملکرد های فیزیولوژیکی هستند و خواب ها قادر هستند که بیماری را تشخیص دهند و شروع بیماری را پیش بینی کنند

در طول دوره ی هلنی از یونان باستان، تمرکز اصلی خواب ها، روی توانایی شان برای شفا بود. معابدی حول قدرت شفای خواب ها ساخته می شد. باور داشتند که افراد بیماری که در این معابد می خوابیدند، از طریق خواب هاشان برایشان شفا فرستاده می شد. مفسران خواب، حتی به پزشکان هم در تشخیص پزشکی شان، کمک می کردند. باور داشتند که خواب ها، یک نشانه ی حیاتی برای شفا دهندگان پیشنهاد می دهند تا بفهمند که خواب بیننده چه مشکلی دارد

در مصر، کشیش ها، مفسران خواب نیز بودند. مصریان، خواب هاشان را روی کتبیه ها ثبت می کردند. افرادی با خواب های مهم و زنده ی خاص، باور داشتند که نظر کرده هستند و نگاه خاصی بهشان شده است. افرادی که قدرت تعبیر خواب داشتند، مورد توجه خاص بودند و به عنوان کسی که موهبت الهی دارد دیده می شدند

خواب دیدن می تواند به عنوان یک مکان دیده شود که روح و جانتان، هر شب به آنجا می رود. چینی ها باور داشتند که روح، جسم را ترک می کند تا به این دنیای برود. اگر آنها ناگهان بیدار شوند، روحشان ممکن است نتواند به بدن برگردد. به همین دلیل، چینی ها امروزه، نسبت به زنگ ساعت بسیار محتاط هستند. برخی از قبایل امریکایی اصیل و تمدن های مکزیکی، عقیده مشابهی درباره بعد متفاوت رویا دارند. آنها باور دارند که اجدادشان در خوابهاشان زندگی می کنند و به شکل غیر انسانی هستند، مثل گیاه در می آیند. آنها می بینند که خواب ها، راهی برای ملاقات با اجدادشان و داشتن ارتباط با آنهاست. خواب ها همچنین برای پیدا کردن ماموریت شان یا نقششان در زندگی کمک می کردند.

در طول قرون وسطی، خواب ها به عنوان شیطان دیده می شدند و تصویر هاشان وسوسه های شیطانی بودند. بر این باور بودند که در حالت خواب آسیب پذیریم و شیطان به ذهن انسان رخنه کرده و آن را با افکار مسموم پر می کرد. او کارهای کثیف خود را از طریق خواب ها انجام می داد و تلاش می کرد که ما را به مسیر اشتباه ببرد

در اوایل قرن ۱۹، خواب ها را ناشی از نگرانی، سرو صدای اطراف یا عدم هضم غذا می دانستند. پس واقعا معنایی نداشت. در اواخر قرن ۱۹، فروید، اهمیت خواب و نیاز به تعبیرش را احیا کرد. او مطالعه در باره خواب و رویا را متحول کرد.

وقتی به فرهنگ های باستان برمیگردیم، مردم همیشه تمایل داشتند که خواب ها را تعبیر کنند و خود کتاب مقدس، ۷۰۰ بار به خواب اشاره کرده است.

اطلاعات و منبع خواب

خواب در لغت نامه ی وبستر اینگونه تعریف می شود: مجموعه ای از احساسات، تصاویر، افکار و غیره. که از ذهن انسانی که خواب است می گذرد

خواب ها، از زمان ۴۰۰۰ قبل از میلاد مسیح تا کنون موضوع مورد مطالعه بوده است. خواب ها، به قدمت اولین شهروندی که پا به عرصه ی ظهور گذاشته است مطرح بوده است و یک قسمت نرمال از وجود انسانی است

در خواب هامان، ما می توانیم هرجایی برویم، می توانیم هر کسی باشیم، و هر کاری بکنیم. وقتی که خواب میبینیم، مسافران قطار در حرکت هستیم، قادر نیستیم کارهامان را کنترل کنیم و محیط اطرافمان را خودمان انتخاب کنیم. ما به ذهنمان اجازه می دهیم که به عهده بگیرد. برخی اوقات خواب ها می توانند باتوجه به افکار سرکوب شده درک شوند. خواب ها به عنوان روزنه ای برای افکار و انگیزه هایی هستند که ما در طول روز سرکوب می کنیم. وقتی که در شب به خواب می رویم، حس می کنیم که آزادیم و به هر شیوه ای که اجازه نداریم در زندگی بیداریمان باشیم، رفتار می کنیم.

دیدگاه ها و ایده ها، می توانند ناشی از خوابهاتان باشد. نویسندگان، فیلمنامه نویسان و شاعران، برای داستان ها به خوابهاشان رجوع می کنند. هنرمندان و موسیقی دانان، خواب را به منزله ی الهام برمی دارند. خواب ها می توانند به ما کمک کنند که راه حل های مسائل روزمره مان را پیدا کنیم و چیزها را از منظر دیگری ببینیم

در این بخش، شما اطلاعات زیادی در مورد خوابهاتان پیدا می کنید، از شروع آن، نوع خواب ها، چگونه خواب هاتان را به خاطر میاورید، کودکان و خوابهایشان، و مسائلی بیشتر. امیدواریم که چیزهای جالبی را در مورد خوابها یادبگیرید.