لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب اسکلت

اسکلت دیدنش در خوابتان بیانگر چیزی است که کاملا توسعه نیافته است. شما ممکن است هنوز در مرحله ی برنامه ریزی برای یک موقعیت یا پروژه باشید. تعبیر دیگر این است که اسکلت نمادی از مرگ، تحول یا تغییر است. ...
error: Content is protected !!