لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب اسکیت

اسکیت: کفش اسکیت خواب دیدن اینکه شما کفش اسکیت به پا دارید بیانگر این است که با یک سرعت ثابت و خوشایندی به سمت اهدافتان پیش می روید. اگر شما روی کفش اسکیت می لرزید و لق می خورید، به ...
error: Content is protected !!