لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب انجیر

انجیر دیدن یا خوردن انجیر در خوابتان بیانگر این است که حوادث به شکل مثبتی تغییر می کند
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!