لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب انگشت پا

انگشت پا دیدن انگشت پا در خوابتان بیانگر راهی است که پیش می روید و بیانگر مسیر زندگی است، چه با وقار و ظرافت باشد، چه بدون آن. بیانگر مسیر تان در زندگی است. تعبیر دیگراین است که انگشت پا ...
error: Content is protected !!