لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب قلب

قلب دیدن قلبتان در خوابتان بیانگر حقیقت، جرات، عشق و رمانتیک بودن است. نمایانگر این است که چگونه الان با احساساتتان سروکار دارید و احساساتتان را بیان می کنید. دیدن قلب بالدار در خوابتان بیانگر قدرت عشق و توانایی ش ...
error: Content is protected !!