لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب بند ناف

بند ناف دیدن بند ناف در خوابتان بیانگر نبود فردیت شماست(فردیت ندارید). شما ممکن است در مورد اینکه در جبهه ی خودتان باشید و از خود حمایت کنید، ابراز نگرانی کنید. تعبیر دیگر این است که بند ناف نمادی از ...
error: Content is protected !!