لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دهان

دهان دیدن دهان در خوابتان بیانگر نیاز شما به ابراز خودتان یا صحبت در باره ی موضوعی است که شما را آزار می دهد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خیلی صحبت کرده اید و ...
error: Content is protected !!