لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ایوان

ایوان خواب دیدن اینکه در ایوان هستید بیانگر باز بودن شما در مورد یک موقعیت خاص است خواب دیدن اینکه درهای پاسو باز است، به پذیرنده بودن ذهن شما اشاره دارد. اگر آنها بسته هستند بیانگر این است که در ...
error: Content is protected !!