لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب بادام زمینی

بادام زمینی دیدن یا خوردن بادام زمینی در خوابتان نمادی ازین است که نیاز دارید به حقیقت یا هسته ی چیزی دست یابید. شما ممکن است نیاز داشته باشید که شروع به هل دادن خود کنید و از ظرفیت کامل ...
error: Content is protected !!