لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب بادام

بادام دیدن یا خوردن بادام در خواب بیانگر موفقیت و غنی بودن است دیدن درخت بادام در خواب بیانگر شادی است. شما ازدواج شاد و موفقی را در آینده ای نزدیک دارید. تعبیر دیگر این است که این امر، سمبلی ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!