لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب تخم مرغ

تخم مرغ دیدن یا خوردن تخم مرغ در خوابتان نمادی از باروری، تولد و ظرفیت خلاق شماست. چیزی جدید در حال وقوع است. اگر تخم مرغ ها املت باشد، خواب بیانگر تعهد شما نسبت به یک دوره است. ممکن است ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!