لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب توریست

توریست دیدن توریست در خوابتان بیانگر این است که به گونه ای در یک موقعیت به دیگران کمک می کنید. خواب دیدن اینکه توریست هستید بیانگر این است که شما از محیط و اطرافتان مطمئن نیستید. شاید شما کمی حس ...
error: Content is protected !!