لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب جلیقه نجات

جلیقه نجات دیدن یا پوشیدن جلیقه نجات در خوابتان نمادی از امنیت و تقویت است. شما به حمایت نیاز دارید خواب دیدن اینکه شما جلیقه نجات نمی پوشید بیانگر این است که می خواهید احساسات و مسائل پیش رو را ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!