لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب حبوبات

حبوبات دیدن حبوبات در خوابتان نمادی از مسائل کوچک و رنجش های کوچک است
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!