لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب حیاط پشتی

حیاط پشتی خواب دیدن اینکه شما در حیاط پشتی هستید بیانگر خاطرات کودکی یا ضمیر ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن حیاط پشتی بیانگر راز هایی است که مخفی می کنید. برخی از جنبه های زندگی تان ...
building

تعبیر خواب خانه و ساختمان

خانه دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و خودتان است. اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه ...
error: Content is protected !!