لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خارجی

خارجی دیدن یک خارجی در خوابتان بیانگر جنبه ای از شماست که برای شما آشنا نیست یا غریبه است. شما ممکن است احساسات یا استعداد های مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید(از آن غفلت کنید).
characters

تعبیر خواب شخصیت ها

تعبیر نماد شخصیت ها یک مفهوم مهم در مورد شخصیت هایی که در خواب می بینید یا شخصیت هایی که در خوابتان به آنها بدل می شوید به خاطر بسپارید، اینکه اول در نظر بگیرید که آنها چگونه نمایانگر جنبه ...
error: Content is protected !!