لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خاکستری

خاکستری خاکستری بیانگر ترس، وحشت، افسردگی، بیماری، تردید و سردرگمی است. شما ممکن است از نظر احساسی، حس دور ماندن، جدا افتادن یا جدا شدن بکنید. تعبیر دیگر این است که رنگ خاکستری نمادی از فردیت شماست
error: Content is protected !!