لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خدا

خدا دیدن خدا در خوابتان بیانگر معنویت و ابراز احساساتتان در مورد الهیات است. خدا نمادی از یک نکته ی کمال است که قابل دست زدن، قابل دست یابی و قابل بدست آوردن نیست. چنین خوابی ممکن است روی کشمکش ...
characters

تعبیر خواب شخصیت ها

تعبیر نماد شخصیت ها یک مفهوم مهم در مورد شخصیت هایی که در خواب می بینید یا شخصیت هایی که در خوابتان به آنها بدل می شوید به خاطر بسپارید، اینکه اول در نظر بگیرید که آنها چگونه نمایانگر جنبه ...
error: Content is protected !!