لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خودکار

خودکار دیدن خودکار در خوابتان بیانگر ابراز خود و ارتباط برقرار کردن است. این عبارت را در نظر گیرید، که قلم تواناتر و تاثیر گذار تر  از شمشیر است
error: Content is protected !!