لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خون آشام

خون آشام دیدن خون آشام در خوابتان نمادی از اغوا و هو- سرانی، همین طور ترس و مرگ است. خون آشام بیانگر تصاویر متضاد  اصیل متمدن و تجاوز/درنده خویی است. ممکن است بیانگر کسی در زندگی بیداری تان باشد که ...
characters

تعبیر خواب شخصیت ها

تعبیر نماد شخصیت ها یک مفهوم مهم در مورد شخصیت هایی که در خواب می بینید یا شخصیت هایی که در خوابتان به آنها بدل می شوید به خاطر بسپارید، اینکه اول در نظر بگیرید که آنها چگونه نمایانگر جنبه ...
error: Content is protected !!