لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دامن

دامن خواب دیدن اینکه دامن می پوشید بیانگر سیگنال ها و پیام های مخفی است که می رسانید یا ارسال می کنید. همچنین نمادی از زنانگی شماست. اگر شما مرد هستید و خواب میبینید دامن می پوشید بیانگر این است ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!