لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دریا سالار

دریاسالار دیدن یا خواب دیدن اینکه شما ناخدا هستید بیانگر توانایی شما برای برخورد با مسائل و مشکلات زندگی با اعتماد به نفس و قاطعیت است. ناخدا ممکن است سمبلی از شکل پدر یا فردی باشد که اختیاراتی دارد.
error: Content is protected !!