لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دهان

دهان دیدن دهان در خوابتان بیانگر نیاز شما به ابراز خودتان یا صحبت در باره ی موضوعی است که شما را آزار می دهد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خیلی صحبت کرده اید و ...
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!