لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ده

ده مطابق مفهوم خاتمه، قدرت بزرگ و دستاورد است. به قوانین یا 10 فرمان اشاره دارد
error: Content is protected !!