لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب راننده اتوبوس

راننده اتوبوس دیدن یک راننده اتوبوس در خوابتان، بیانگر رهبری یک ایده یا برنامه ی گروهی است. نمادی از قدرت جمعی است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما دور خود می چرخید و پیشرفت آنچنانی ندارید. ...
characters

تعبیر خواب شخصیت ها

تعبیر نماد شخصیت ها یک مفهوم مهم در مورد شخصیت هایی که در خواب می بینید یا شخصیت هایی که در خوابتان به آنها بدل می شوید به خاطر بسپارید، اینکه اول در نظر بگیرید که آنها چگونه نمایانگر جنبه ...
error: Content is protected !!