لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب رنگ سفید-کرم همانند رنگ عاج فیل

رنگ سفید-کرم همانند رنگ عاج فیل این رنگ بیانگر برتری شما نسبت به دیگران است. تعبیر دیگر این است که این رنگ نمادی از معصومیت لکه دار شده است. چیزی یا کسی به آن اندازه ای که شما فکر می ...
error: Content is protected !!