لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب روده

روده دیدن روده در خوابتان بیانگر دلسوزی است. تصویر، مشابه پیچ و خم زندگی است. خواب ممکن است استعاره ای از شجاعت و جربزه ی شما باشد
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!