لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب رگ ها

رگ ها (عروق خونی) دیدن رگ در خواب سمبلی ازین است که چقدر خوب از پس خودتان بر میایید و بیانگر توانایی شما برای مدیریت کردن(رسیدن به) دیگران است. اگر شما خواب ببینید که رگ هایتان بسته شده است، بیانگر ...
error: Content is protected !!