لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ریاضیات

ریاضیات خواب دیدن در مورد ریاضیات بیانگر این است که شما یک موقعیت در زندگی بیداریتان را ارزیابی می کنید که نیاز دارید تفکر منطقی تری راجع بهش داشته باشید. طبق احساساتتان عمل نکنید خواب دیدن اینکه قادر نیستید یک ...
error: Content is protected !!