لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب زانو

زانو خواب دیدن زانوهاتان نمادی از سطح حمایتی است که ممکن است دریافت کنید. شما خیلی احساساتی هستید. همچنین احساس بی کفایتی یا ضعف می کنید و مسائل مربوط به قدرت/کنترل هم وجود دارند. شاید شما با یک دست چند ...
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!