لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب زردآلو

زردآلو دیدن زردآلو در خوابتان بیانگر این است که چیزی هست که آنطور که به نظر می رسد نیست. شاید شما چیزی را منکر می شوید خواب دیدن اینکه زرد آلو می خورید هشداری ازین است که اتفاق بدی در ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!