لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب زیر بغل

زیر بغل دیدن یا توجه کردن به زیر بغل خودتان یا کس دیگر در خواب بیانگر ارتباطات اجتماعی و رابطه تان با دیگران است . این ویژگی های شخصی و شخصیتی است که شما انتخاب می کنید تا با آن ...
error: Content is protected !!