لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب زیر شیروانی

زیرشیروانی دیدن زیر شیروانی در خواب بیانگر خاطرات نهان یا افکار سرکوب شده ای است که در حال آزاد شدن هستند. سمبلی از ذهن، معنویت(روحیه) و ارتباط شما با خود برترتان است. تعبیر دیگر این است که بیانگر مشکلات زندگی ...
error: Content is protected !!