لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سبز

سبز سبز بیانگر تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. وجود این رنگ ممکن است راهی باشد که به شما بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر این است که سبز استعاره ای از نبود تجربه ...
error: Content is protected !!