لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سرباز

سرباز خواب دیدن اینکه شما سرباز هستید بیانگر دیسیپلین(نظم)، ساختار، سفتی و نگرش بدون نفوذ و وفادار شماست. شما نظرات و احساساتتان را به دیگران تحمیل می کنید. تعبیر دیگر این است که سرباز به این معنی است که شما ...
characters

تعبیر خواب شخصیت ها

تعبیر نماد شخصیت ها یک مفهوم مهم در مورد شخصیت هایی که در خواب می بینید یا شخصیت هایی که در خوابتان به آنها بدل می شوید به خاطر بسپارید، اینکه اول در نظر بگیرید که آنها چگونه نمایانگر جنبه ...
error: Content is protected !!