لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سرداب

سرداب خواب دیدن اینکه شما در یک زیرزمین هستید سمبلی از ضمیر ناخودآگاه شما و غریزه ی شماست. ظاهر سرداب، بیانگر حالت ضمیر ناخود آگاه شما و سطح رضایت مندی شماست. بیانگر امیال اولیه، تمایلات حیوانی و نیاز های اولیه ...
building

تعبیر خواب خانه و ساختمان

خانه دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و خودتان است. اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه ...
error: Content is protected !!