لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سفید

سفید سفید بیانگر خلوص، کمال، صلح، بی گناهی، کرامت، پاکی، آگاهی و شروع های تازه است. شما ممکن است یک رستاخیز را تجربه می کنید یا یک نگاه تازه به زندگی دارید. تعبیر دیگر این است که سفید به لوحی ...
error: Content is protected !!