لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سقف

سقف دیدن سقف بیرونی خانه در خوابتان بیانگر چشم انداز ذهنی یا معنوی است. ممکن است نمادی از محدوده ای باشد که برای خود تعیین کرده اید. دیدن سقف بین طبقات یا سقف از داخل در خوابتان نمادی از مانعی ...
building

تعبیر خواب خانه و ساختمان

خانه دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و خودتان است. اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه ...
error: Content is protected !!