لیست مطالب
Wild goat

تعبیر خواب بز کوهی

بزکوهی دیدن سقوط یک بز کوهی در خواب به این معنی است که شما در نابودی یک رابطه ی عاشقانه مقصر هستید.
error: Content is protected !!