لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سندل

سندل دیدن یا پوشیدن صندل در خوابتان بیانگر راحتی است. شما اطرافیانتاننان را درک می کنید. تعبیر دیگر این است که نیاز دارید با دقت و آرام در مورد افراد خاصی قدم بردارید. خواب دیدن اینکه صندل هاتان خراب شده ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!