لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سوئی شرت

سوئی شرت پوشیدنش در خوابتان بیانگر گرمی و راحتی است. تعبیر دیگر این است که پوشیدنش بیانگر این است که شما از چیزی یا کسی پنهان می شوید. شما تلاش می کنید که احساسات واقعی خود را در مورد یک ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!