لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب زرافه

زرافه دیدن زرافه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید یک تصویر کلی را در نظر گیرید. دید وسیع تری را در زندگی تان در نظر گیرید، دید وسیع تر از جایی که به سمتش می روید. خواب ممکن ...
error: Content is protected !!