لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سوپرمن

سوپرمن دیدنش در خوابتان بیانگر شکل مردانه ی قهرمان زندگی شماست. نماد قدرت، نیرو و مردانگی است. خواب دیدن اینکه شما سوپر من هستید بیانگر این است که مسئولیت های زیادی را به دوش می گیرید. شما حس می کنید ...
characters

تعبیر خواب شخصیت ها

تعبیر نماد شخصیت ها یک مفهوم مهم در مورد شخصیت هایی که در خواب می بینید یا شخصیت هایی که در خوابتان به آنها بدل می شوید به خاطر بسپارید، اینکه اول در نظر بگیرید که آنها چگونه نمایانگر جنبه ...
error: Content is protected !!