لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سیب زمینی

سیب زمینی دیدن سیب زمینی در خوابتان بیانگر خاکی بودن و سادگی است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما متوجه مسائل نیستید و زیادی ساده لوحی به خرج می دهید و به ...
error: Content is protected !!