لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سی و پنج

سی و پنج خواب دیدن در مورد 35 به این معنی است که شما برای مسیرتان برنامه ریزی کرده اید و راه را تنظیم کرده اید. می تواند به نبود هارمونی در زندگی بیداری تان اشاره داشته باشد
error: Content is protected !!