لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب شال

شال دیدن شال در خوابتان نمادی از محدود کردن خود است. شما ممکن است خیلی احساساتتان را کنترل می کنید به جای اینکه آنها را ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که شما حس می کنید که صدایتان خفه می ...
error: Content is protected !!