لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب شش ها

شش ها دیدن شش در خوابتان نمادی از بینش، خلاقیت و الهام است. تعبیر دیگر این است که شش ممکن است بیانگر یک موقعیت استرس زا باشد و به یک رابطه/موقعیت اشاره دارد که شما حس خفگی می کنید. شما ...
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!