لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب شلوار

شلوار دیدن یا پوشیدن شلوار در خواب یعنی شما، در مورد نقشتان در برخی موقعیت ها، سوال دارید  و نقشتان در برخی موقعیت ها برایتان روشن نیست. جنس و رنگ شلوار را در نظر گیرید، تا بتوانید تفسیر بیشتری از ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!